Avshalom Ben-Ami

International Sales Manager
Magna

Avshalom Ben-Ami

International Sales Manager
Magna
linkedin-icon
avshalom.ben-ami@magna.com

Biography

All sessions by Avshalom Ben-Ami

TBA

04 Nov 2020
14:00 - 15:15
Workshop2

BLUE PiraT DATA LOGGERS

05 Nov 2020
14:15 - 15:15
Technical Presentation